CWEP - Portal dla przedsiębiorców

Nowe technologie a rozwój przedsiębiorstw

Blisko 80% spośród badanych uważa, że skuteczne zarządzanie ich firmą przekłada się na ogólny stan polskiej gospodarki - przyczynia się do jej wzrostu, powstawania nowych miejsc pracy, zwiększenia znaczenia kraju na arenie międzynarodowej. Dzięki wierze w swoje możliwości oraz świadomości potrzeby dostosowania się do coraz bardziej powszechnego modelu cyfrowego usług, polscy przedsiębiorcy stają się idealnymi odbiorcami nowych technologii i rozwiązań z powodzeniem wykorzystywanych przez ich zachodnich konkurentów.

ICT

Nowoczesne technologie ICT (informacyjno – komunikacyjne) są obecnie stosowane niemal we wszystkich gałęziach gospodarki. O ich wykorzystaniu decyduje np.: skala rynku, strategia rozwoju czy też oferta firmy. Duże przedsiębiorstwa z sektora chemicznego, tworzyw sztucznych są zaawansowanymi użytkownikami ICT i coraz częściej wypierają oparte na dokumentach procesy realizowane ręcznie, na rzecz np. elektronicznej wymiany danych. Z drugiej strony, niezależnie od trendu skupiającego się na poprawie obsługi klienta, coraz istotniejsze staje się zwiększenie wydajności procesów wewnętrznych w firmach, takich jak: poprawa przejrzystości zarządzania informacją oraz poprawa procesów planowania i podejmowania decyzji.

Należy zaznaczyć, że ogromny potencjał technologii ICT umożliwiający przedsiębiorcom zmniejszenie ilości zużywanej energii lub w innych przypadkach poprawienie wydajności energetycznej, nie jest jeszcze dobrze rozumiany przez wszystkich uczestników rynku. Jest to bardzo istotny problem, który ma swoje odzwierciedlenie w programach i politykach firm, z powodu wzrostu kosztów związanych z wykorzystaniem energii i wyzwań z ochroną środowiska.

55-70% firm we wszystkich gałęziach gospodarki uważa, że ICT będą mieć duży lub średni wpływ na ich działalność. Ma to swoje odzwierciedlenie w funkcjach pierwotnych – logistyka, marketing, produkcja oraz funkcjach dodatkowych – zarządzanie zasobami, controlling. Szczegółowa analiza

oparta na danych wykazuje, że wdrożenie nowoczesnych technologii ICT łączy się ze wzrostem obrotów we wszystkich badanych sektorach. ICT stały się technologią coraz szerzej wykorzystywaną we wszystkich funkcjach biznesowych. Wiele firm weszło na wyższy etap rozwoju, gdzie model ICT okazał się na tyle ważny, że stał się fundamentem realizowanej przez nie strategii.

NOWE TECHNOLOGIE SPOSOBEM NA KRYZYS

Dla 68% firm z sektora MSP korzystanie z nowych technologii jest nie tylko możliwością na stawienie oporu kryzysowi finansowemu. Pozwala także zbliżyć się do rozwiązań stosowanych w większych przedsiębiorstwach oraz pozostać konkurencyjnym wobec lepiej rozwiniętych firm.

Władze Unii Europejskiej są świadome korzyści wiążących się z wprowadzaniem przez firmy z sektora MSP nowych technologii. Niestety przedsiębiorcy stojący po przeciwnej stronie, mają problemy ze znalezieniem odpowiednich cech pośród pracowników. Jest to jeden z czynników, który w sposób pośredni przyczynia się do wyhamowywania procesu wdrażania nowoczesnych technologii ICT.

W najbliższych latach zarówno polityka UE jak i działania podmiotów szkolących, powinny skupić się na trzech kluczowych działaniach:

  • edukacja profesjonalistów w dziedzinie ICT
  • edukacja użytkowników ICT
  • zapewnienie kadrze kierowniczej wystarczających informacji o ICT w celu umożliwienia planowania strategicznego

WIĘKSZE ŚRODKI, WIĘKSZE SZANSE

Rewolucja w sferze informatyzacji jaka w ostatnim czasie objęła Polskę, jest konsekwencją wolnorynkowej konkurencji w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych. Proces ten przyczynił się do rozwoju ICT, likwidacji lub obniżeniu barier dostępu do nowych technologii, co przełożyło się na wysoką podaż różnorodnych usług.

Powyższe przemiany w połączeniu z upowszechnieniem Internetu, rozszerzyły zainteresowanie możliwościami wykorzystania cyfrowej informacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Obecność Polski w strukturach UE oraz dostępność funduszy europejskich, stanowi dodatkową szansę państwa polskiego na wykorzystanie możliwości drzemiących w polskich przedsiębiorcach.

Na lata 2007–2013 wysokość środków przeznaczonych na wdrażanie innowacji i nowoczesnych technologii jest blisko 20 razy większa niż środki dostępne na te cele w latach 2004–2006.

W dzisiejszych czasach, w okresie ciągłej integracji i globalizacji, rola państwa ewoluuje. Poprzez swoje narzędzia, państwo pośrednio ma możliwość kształtowania i aktywizacji uczestników gospodarki kraju i przedsiębiorstw w procesach integracji europejskiej, co wymaga zmiany perspektywy myślenia i funkcjonowania - z lokalnego na globalne.


[1] Wyniki badań przeprowadzonych przez VansonBourne na zlecenie Microsoft